Köp- och leveransvillkor

Här följer köp- och leveransvillkor för butikskassa.com (PARMAB Sverige AB), i texten benämd som “säljaren”. Kunden benämns som “köparen”. Har du frågor gällande garanti kan du läsa mer under kundservice.

Vanliga frågor & priser

Priserna på hemsidan kan både vara angivna inklusive eller exklusive moms. Detta kan användaren själv välja och är ett val som uppmanas vid besök på hemsidan.

Garanti på produkter regleras från respektive tillverkare. Läs mer på sidan för kundservice under garanti.

Vi följer distansavtalslagen och lämnar 14 dagars ångerrätt för konsumenter (privatpersoner). För företag gäller köplagen.

Säljaren ansvarar icke för prisfel på hemsidan. Om varan är felaktigt prissatt vid tillfället för köpet så äger säljaren rätt att häva köpet efter det att köparen gjort sin beställning.

Moms och i förekommande fall annan varuskatt har beräknats efter de bestämmelser som gäller vid tillfället för köparens beställning. Skulle lagbestämmelserna därefter ändras så att detta köp belastas med ytterligare skatt, förbehåller sig säljaren rätt till motsvarande höjning av köpesumman.

Betalsätt

butikskassa.com erbjuder flera former av betalsätt. Faktura, kortbetalning, samt delbetalning via Klarna Checkout, avbetalning via Wasa Kredit, och faktura mot myndighet, kommun, förening och storföretag.

För att handla med Klarna Checkout mot faktura anges personnummer eller organisationsnummer. En förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att köparen är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Det får inte finnas några betalningsanmärkningar. Fakturans betalningsvillkor är som regel 30 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2% per månad. Vid utebliven betalning överlämnar Klarna fordran till deras inkassoföretag som heter Segoria.

Med Klarna Checkout erbjuds även alternativa sätt att betala om faktura ej blir beviljad och beroende på Klarnas automatiska kreditbedömning.

“Faktura kommun, myndighet, förening & storföretag” är ett alternativt betalsätt till Klarna Checkout, där vi använder en separat kreditkontroll och manuell granskning innan leverans och godkännande. Företag kan även använda detta betalsätt om så önskas, i vilket fall en kreditkontroll genomförs i sedvanlig ordning. Säljaren levererar då beställda varor med betalningsvillkor på 30 dagar netto efter godkänd kreditprövning. 

Om kredit ej beviljas eller betalkort ej önskas användas kan leverans ske efter att köparen betalat i förskott. Önskas förskottsbetalning, kontakta säljaren. I ett sådant fall får köparen en orderbekräftelse med ett ordernummer via e-post, betalning sker mot bankgiro. Efter registrerad inbetalning sker levereras och ett kvitto skickas till köparen.

På förfallen fordran utgår dröjsmålsränta motsvarande riksbankens diskonto med tillägg av åtta procent tills betalning sker, samt lagstadgad påminnelseavgift. Det åligger vidare köparen att erlägga alla eventuella indrivningskostnader och föranledda åtgärder härmed.

Leasing (hyra), delbetalning & avbetalning

Om köparen väljer avbetalning eller delbetalning av ett finansbolag gäller finansbolagets gällande villkor. En tumregel är att om köparen ej fullföljer sin del i avtalet eller på annat sätt åsidosätter sina åligganden gentemot finansbolaget på ett sådant sätt att avtalet sägs upp innan första hyran är betald äger säljaren rätten att kräva köparen på hela kontantpriset för levererade varor inklusive eventuella extra kostnader som uppkommit på grund av att hyresavtalet annullerades.

Om köparen väljer avbetalning via Wasa Kredit levererar säljaren varorna efter det att säljaren erhållit underskrivet hyresavtal som normalt skickas via e-post till kunden för underskrift då ärendet blir beviljat av Wasa Kredit.

Säljaren ansvarar icke för eventuella prisförändringar, tariffjusteringar eller påförda kostnader, företagna av finansbolaget under pågående hyrestid, i de fall köparen har valt att handla från säljaren via avbetalning eller delbetalning.

Alternativt åligger det köparen att på säljarens uppmaning returnera varan/varorna i oskadat skick till av säljaren uppgiven adress.

Vid leasing äger finansbolaget alltid specificerade varor som framgår vid köp, under leasingtiden. Leasing är en form av hyra där handelsvaror återlämnas efter leasingtidens utgångsdatum.

Kassor

För kassaregister och kassasystem sker en anpassning till köparen innan leverans. Önskar köparen returnera anpassade produkter efter överenskommelse sker ej full kreditering.

Säljaren friskriver sig från allt ansvar för eventuella felaktigheter i certifierade kassaregister, kassaapparat och kassasystem som levererats, såsom felprogrammeringar från tillverkare eller fel i hårdvara. PARMAB Sverige AB tar inget ekonomiskt ansvar för eventuell skada som köpare kan ha lidit p.g.a. fel enligt ovan. Köparens eventuella kontrollavgifter från Skatteverket, omprogrammeringar, anpassningar av levererad utrustning eller byte av felaktig hårdvara som levererats täcks inte av säljaren.

Säljaren friskriver sig från funktionella integrationer av betalterminaler och kassaregister med hänvisning till tillverkare och respektive fristående part som levererar produkt och tjänst.

Skåp

Alla skåp har fri frakt om ej annat anges. Alla skåp har 20 dagars öppet köp om ej annat anges.

Leverans av skåp sker till gatuadress, vilket kan innebära avlastning på trottoar eller uppfart vid villa, eller entré vid kontor beroende på framkomlighet och speditörs möjlighet att ställa fordon. Om speditören kontaktar köparen och ett utkörningsdatum överenskommes som medför kostnad för lagerhyra så kan denna lagerhyra komma att debiteras köparen. Köparen kontaktas i sådana fall innan leverans om att antingen gå vidare med överenskommet leveransdatum eller boka om tiden till ett tidigare datum för att undvika lagerhyra.

Skåp aviseras på telefon till köpare via antingen samtal eller SMS. Skåp under 20 kg kan vid undantag skickas till utlämningsställe där avisering sker via SMS eller e-post.

Inbärning av skåp ingår ej och är något som kan efterfrågas för offertpris som tjänst från tredje part. Skriv en notis vid beställning eller kontakta säljare för mer information.

Ändring i konstruktion, beteckning och utrustning av skåp förbehålles.

Vid korttidshyra av kassaregister och hårdvara

Hyrestagaren skall återlämna hyrd utrustning i fullt fungerande skick samt utan övriga synbara skador senast dagen efter sista hyresdag eller det datum som båda parter kommit överens om. Förseningsavgift debiteras med 600 kronor exkl. moms för varje påbörjat dygn efter hyrestidens utgång. Hyrestagaren förbinder sig att ersätta alla eventuella skador som uppkommit på hyrd utrustning under hyrestiden.

Fullmakt för av-, på- och felanmälan

Fullmakt ges till säljaren att för köparens räkning anmäla, felanmälan, samt avanmäla kassa, samt kontrollenhet, till Skatteverket, enligt de föreskrifter som Skatteverket upprättat inför nya kassalagen som infördes 2010.

Frakt & leverans

Varorna levereras med de fraktvillkor som finns angivna på varje enskild produkt.

Finns inga särskilda fraktvillkor angivna debiteras frakten inom Sverige enligt följande tabell och gäller både företag och privatperson:

Utlämningsställe:

ViktPris exkl. momsPris inkl. moms
0-2 kg      64 kr80 kr
2-5 kg    76 kr95 kr
>5 kg 96 kr120 kr

Utkörning:

ViktPris exkl. momsPris inkl. moms
0-2,5 kg     120 kr

150 kr

>5 kg120 kr150 kr

För frakt och leverans av skåp, se separat avsnitt för skåp.

Om köparen ej löser ut varan vid leverans från säljaren och säljaren ej är i dröjsmål, skall varan betraktas såsom levererad. Outlösta paket debiteras med 299 kr för frakt- och omkostnader.

Vid ny leverans debiteras köparen för de fördyrade fraktkostnaderna för bolaget.

Om köparen ej löser ut beställd vara och varan går i retur så debiteras köparen kostnader för transporter och eventuella övriga kostnader i samband med returen förutsatt att säljaren accepterar returen.

Retur & kredit

Retur av vara skall meddelas oss i förväg, detta för att vi måste godkänna returen. Retur skall alltid ske i ytteremballage, med originalförpackning i fullgott skick tillsammans med samtliga delar och tillbehör. På elektronikvaror krediterar vi 85% av fakturerat belopp efter godkänd retur. Returavgift om 100 kr exkl. moms debiteras vid godkänd retur, detta för att täcka bl.a. hanteringskostnader. Om originalförpackningen är bruten kommer ett reducerat belopp att återbetalas som motsvarar den rabatt vi måste lämna på varan när vi säljer den igen. Vid beställningar som gjorts som privatperson (ej företag) gäller 30 dagars returrätt enl. villkor i detta stycke förutom när annat anges. I övrigt hänvisar vi till konsumentköplagen. 

Godkänd retur bekostas av köparen, om inte annat skriftligen överenskommits, och varor som skall returneras skickas till oss på nedanstående adress:

PARMAB Sverige AB
Hästmarksvägen 3A
891 38 Örnsköldsvik

Retur skall ske direkt till ovanstående företagsadress. Vi kan inte garantera att returerar som skickas till ombud eller utlämningsställen hämtas i tid. Konsultera oss vid funderingar kring returer.

Ingen returrätt gäller för förbrukningsvaror, tjänster, kontrollenheter, uppstartade/aktiverade PC-datorer, och programvara, t.ex. utförd support eller digitala licensnycklar. För programvara som laddas ner digitalt är ångerrätten förverkad när du har fått åtkomst till licensnyckeln, om inte annat överenskommits i förväg eller utvecklaren erbjuder andra villkor.

Om försändelser går i retur pga. outlöst eller nekat gods debiteras köparen en avgift på 220 kr exkl. moms för kostnad för returhantering.

Varor som sålts som "begagnad" eller "demo" tas ej i retur. Varor med bästföredatum som exempel färgband och färgpatroner till skrivare tas ej i retur.

Den beställda och levererade varan förblir säljarens egendom, tills dess att köparen erlagt hela köpesumman enligt villkoren i köpet även som betalning för eventuella av säljaren under kredittiden utförda reparationer och andra åtgärder med avseende på varan. Köparen äger således dessförinnan icke sälja, pantsätta eller eljest överlåta varan. Förfarande i strid härmed beivras enligt gällande lag.

Skulle under kredittiden rättslig åtgärd, såsom utmätning, kvarstad och skingringsförbud vidtagas beträffande varan/varorna, är köparen skyldig att för utmätningsmannen uppvisa ett exemplar av dessa köpevillkor för vilka varorna gäller samt upplysa utmätningsmannen om säljarens eller hans rättsinnehavares rätt till varan. Köparen är även skyldig att omedelbart underrätta säljaren eller hans rättsinnehavare om den av utmätningsmannen vidtagna åtgärden.

Ansvar & skadestånd

Skulle något fel skulle uppstå med varan som faller under säljarens garantiåtaganden åligger ett delat ansvar gällande fraktkostnader. Säljaren eller tillverkaren står kostnaden gällande frakt till angiven auktoriserad reparatör. Visar det sig att varan ej är trasig och ej är täckt av garantiåtagande debiteras köpare för frakt och eventuella undersökningskostnader. Vid godkänd garanti av reparatör uppstå ej kostnader för köparen.

Säljaren är inte ansvarig om fel eller brist i varan orsakar skada på person eller annan egendom än den sålda varan och inte heller för följdskador eller indirekta skador för övrigt.

Säljarens skadeståndsansvar är städse begränsat till högst fakturabeloppet och får urkrävas endast i den mån vållandet ligger säljaren till last. Köparen svarar för att trappor och golv m.m. håller för belastning av inköpt gods.

Säljaren ansvarar icke för sådana eventuella mindre förändringar av modeller, mått eller vikter, företagna av tillverkaren, vilka icke försämrar varan. Dylika förändringar berättigar icke köparen till att häva köpet.

Tillverkarens garantier gäller om ej annat är avtalat.

Force majeure

Säljaren är icke ersättningsskyldig för skada eller dröjsmål, som beror av myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, oförutsägbar personalbrist, utebliven leverans eller annan liknande händelse. Har vid ett dylikt förhållande utom säljarens kontroll leverans av varan väsentligen försvårats under en tid av minst två månader från avtalad leveranstid, får säljaren en månad efter underrättelse härom till köparen häva avtalet.